Svenskarna och internet 2022 – sammanfattning

svenskarna och internet 2022

Den senaste rapporten från Internetstiftelsen om hur svenskarna använder internet 2022 har släppts igår, den 11 oktober. Här hittar du en sammanfattning av rapporten ”Svenskarna och internet 2022” med de viktigaste höjdpunkterna, enligt oss som arbetar med digital marknadsföring såklart.

Det är viktigt att ha i åtanke att respondenterna i allmänhetsundersökningar som denna är den svensktalande befolkningen som är förmögna att svara på en undersökning via telefon eller webb. Det innebär att de som har gjort undersökningen inte fått med de i Sverige som (ännu) inte behärskar det svenska språket, och inte heller personer som lider av exempelvis demens, har läs- och talsvårigheter eller av andra skäl inte kan svara eller nås.

1. Internetanvändning och e-tjänster bland svenskarna

Rapporten visar att internetanvändandet 2022 bland befolkningen som är 16 år eller äldre ligger på samma nivåer som förra året. Rapporten visar även att ålder är den faktor som har störst påverkan på internetanvändandet.

Vilka använder internet 2022?

 • 94 procent av befolkningen 16 år eller äldre använder internet; 90 procent gör det dagligen.
 • Av de födda på 60-talet eller senare använder i princip alla internet dagligen.
 • 8 av 10 pensionärer använder internet och fler än 6 av 10 (65 procent) är där dagligen.
 • 9 av 10 av pensionärerna i åldern 66–75 år använder internet och 3 av 4 är där dagligen. 
 • 7 av 10 av pensionärerna i åldern 76 år eller äldre använder internet och 5 av 10 är där dagligen.
 • Mer än 5 av 10 av de födda på 1920- och 30-talet använder internet och 4 av 10 är där dagligen.
internet
Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/anvandning-av-internet-och-e-tjanster/

Vilka svenskar använder inte internet 2022?

 • 6 procent av befolkningen som är 16 år eller äldre använder inte internet.
 • Uppemot hälften av de födda på 1920- och 30-talet använder inte internet.
 • 2 av 10 av pensionärerna använder inte internet. 
 • 3 av 10 av de äldsta pensionärerna som är 76 år eller äldre använder inte internet.
internet
internet bank id

E-legitimation och och mobilt Bank-ID

Rapporten visar att de allra flesta använder e-legitimation och mobilt Bank-id dominerar. Utmanaren Freja e-id används enbart av ett par procent men har sin största andel användare bland de yngsta i befolkningen. 

 • 91 procent av befolkningen som är 16 år eller äldre använder sig av e-legitimation. Bland de som använder internet är motsvarande siffra 97 procent.
 • 90 procent av befolkningen använder sig av e-legitimationstjänsten mobilt Bank-id.
 • 2 procent av befolkningen använder sig av e-legitimationstjänsten Freja e-id.
 • Freja e-id används i högre utsträckning av framför allt 00-talister (9 procent) och även till viss del bland stadsbor (3 procent). 

Hur har användningen av mobilt Bank-id förändrats bland svenskarna sedan 2021?

 • 9 av 10 i befolkningen har använt sig av mobilt Bank-id vilket är en liten ökning med 4 procentenheter sedan 2021.
 • Nära 9 av 10 använder sig av mobilt Bank-id varje vecka vilket är en ökning med 14 procentenheter sedan 2021.
 • Störst ökning har skett på den dagliga användningen av mobilt Bank-id med 24 procentenheter sedan 2021 och som nu ligger på 7 av 10 i befolkningen.
 • 1920-, 30- och 40-talister har dubblerat sin dagliga användning av mobilt Bank-id sedan 2021.
 • 7 av 10 pensionärer använder mobilt Bank-id vilken är en ökning från cirka 6 av 10 år 2021. 
 • Pensionärerna har dubblerat sitt dagliga användande från en fjärdedel år 2021 till att hälften av dem är dagliga användare i år.

Svenskarna och internet gällande digital brevlåda

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/anvandning-av-internet-och-e-tjanster/
 • Användningen av digitala brevlådor har ökat. I år använder nära 7 av 10 i befolkningen digitala brevlådor jämfört med 6 av 10 år 2021.
 • Pensionärerna har ökat sin användning av digitala brevlådor från en tredjedel år 2021 till nära hälften i år. 
 • Ökningen har skett i alla åldrar men framförallt i den äldre halvan av befolkningen samt hos de allra yngsta.
 • Störst ökning har skett bland 40- och 00-talister, där 40-talisterna ökat sin användning med 10 procentenheter till 45 procent, och 00-talisterna ökat sin användning med 14 procentenheter till 61 procent.
 • 70-, 80- och 90-talister är de som redan använder digitala brevlådor mest av alla och har därmed haft minst ökning.
 • Män har ökat sin användning av digitala brevlådor i högre grad än kvinnor och fler män (70 procent) är idag användare än kvinnor (65 procent). 

2. Vad begränsar svenskarnas internetanvändning?

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet, visar rapporten. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken.

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/vad-begransar-var-internetanvandning/

I vilken omfattning begränsar olika områden vår internetanvändning?

 • 8 av 10 internetanvändare uppger att de gör något på nätet för att skydda sin integritet. Begränsningen kan vara att man väljer att klicka ur olika funktioner i appinställningar som exempelvis platsinformation eller kamera, eller att man undviker att använda vissa appar eller sociala medier.
 • Hälften begränsas av otrygghet. Begränsning ligger i att man undviker något på grund av rädsla, oro eller bristande tillit, som till exempel av oro för nätbedrägerier och att bli hackad.
 • Nära hälften begränsas av olika svårigheter med tekniken, allt från uppdateringar till terminologin.
 • Drygt 1 av 10 upplever att de inte har en tillräckligt stabil uppkoppling i sitt bostadsområde.
 • Knappt 1 av 10 begränsas av kostnadsskäl, att inte har råd med olika digitala enheter eller nättjänster.
 • 2 procent av internetanvändarna uppger att de begränsar sin internetanvändning på grund av sin funktionsvariation, som gör att de inte kan nyttja digitala enheter eller nättjänster.

Brukar svenskarna tänka på sina digitala spår?

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/vad-begransar-var-internetanvandning/

Vilka tänker på de digitala spår de lämnar efter sig?

 • En tredjedel av internetanvändarna svarar att de tänker på de digitala spår de lämnar efter sig. Majoriteten, två tredjedelar, svarar att de inte brukar tänka på den information som finns om dem på nätet eller vilka digitala spår de lämnar efter sig.
 • Män och kvinnor tänker på sina digitala spår i ungefär lika hög utsträckning.
 • De äldre födda på 20-, 30- och 40-talet (24 procent) tänker på sina digitala spår i lägre grad än andra. Personer födda på 90-talet (48 procent) tänker på det i högst grad av alla.

3. Svenskarna och internet gällande e-handel

Rapporten visar att en stor majoritet av svenskarna har e-handlat det senaste året och bland internetanvändande pensionärer e-handlar nu 7 av 10. Så här har svenskarna svarat på frågan om de har e-handlat under de senaste 12 månaderna. 

e-handel på internet
Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/e-handel-och-natbedragerier/

Vilka har e-handlat de senaste 12 månaderna?

 • 85 procent av befolkningen har e-handlat det senaste året. Sett till internetanvändare är motsvarande siffra 90 procent.
 • Nästan alla födda på 70-, 80- och 90-talet har e-handlat under året.
 • 3 av 10 av de allra äldsta födda på 20- och 30-talet har e-handlat i år. Sett till 20- och 30-talister som använder internet har drygt hälften e-handlat.
 • Knappt 6 av 10 pensionärer har e-handlat. Bland pensionärer som använder internet har drygt 7 av 10 e-handlat.
 • Män och kvinnor har totalt sett e-handlat i lika stor utsträckning. Bland de äldsta 20-, 30- och 40-talisterna har fler män e-handlat och bland de yngsta 00-talisterna har fler kvinnor e-handlat. 
 • Oavsett ålder har fler boende i höginkomsthushåll e-handlat.

Vad är mest populärt att e-handla bland svenskarna?

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/e-handel-och-natbedragerier/
Vad e-handlar män mest?
Vad e-handlar kvinnor mest?

Vilka e-handlar större delen av varorna i följande olika kategorier?

Här följer 14 olika kategorier som rapporten har visat som mest intressanta gällande e-handel och svenskarnas beteende gällande att köpa olika varor på internet. Fler kategorier finns att hämta i tabellbilagan.

Livsmedel/Hushållsprodukter

 • Total sett var tionde internetanvändare.
 • Något fler kvinnor än män.
 • Uppemot var femte 70-talist, vilket är mest av alla.
 • Var åttonde av de internetanvändande 20- och 30-talisterna.

Restaurangmat/Take away

 • Total sett var åttonde internetanvändare.
 • Män och kvinnor i lika stor utsträckning.
 • 90-, 80- och 70-talisterna mer än alla andra, i synnerhet stadsbor.
 • Var fjärde 90-talist, vilket är mest av alla.

Alkohol

 • Total sett 5 procent av internetanvändarna.
 • Något fler män än kvinnor, i synnerhet män födda på 50- och 70-talet.
 • Mer vanligt i den äldre halvan av befolkningen än den yngre, annars relativt jämnt fördelat över ålder.

Tobak

 • Total sett 5 procent av internetanvändarna.
 • Dubbelt så många män som kvinnor, i synnerhet män födda på 90- och 70-talet.
 • Var tionde 90-talist, vilket är mest av alla.

Kläder/Skor/Accessoarer

 • Mer än var tredje internetanvändare.
 • Betydligt fler kvinnor (45 procent) än män (28 procent), i synnerhet yngre.
 • Mer än hälften av den yngre halvan av den kvinnliga befolkningen. 

Sport/Träning/Friluftsliv

 • Nära var femte internetanvändare.
 • Män och kvinnor i lika stor utsträckning.
 • Allra mest de födda på 70- och 80-talet.

Skönhets-/Hygienprodukter

 • Nära var fjärde internetanvändare.
 • Betydligt fler kvinnor (40 procent) än män (14 procent), i synnerhet yngre kvinnor.
 • Runt hälften av den yngre halvan av den kvinnliga befolkningen.
 • 6 av 10 av de kvinnliga 90-talisterna, vilket är mest av alla. 

Läkemedel/Hälso/Egenvårdsprodukter

 • Nära var tredje internetanvändare.
 • Betydligt fler kvinnor (40 procent) än män (26 procent), i synnerhet yngre kvinnor.
 • 4 av 10 av de födda på 70- och 80-talet, vilket är mest av alla.
 • Nära var fjärde internetanvändare född på 20- och 30-talet.

Möbler/Heminredning

 • Drygt var tionde internetanvändare.
 • Betydligt fler kvinnor (16 procent) än män (9 procent).
 • 2 av 10 bland 80- och 90-talister, vilket är mest av alla.

Hemelektronik

 • Drygt var femte internetanvändare.
 • Dubbelt så många män (31 procent) som kvinnor (14 procent).
 • Var tredje 80- och 90-talist, vilket är mest av alla.

Vitvaror/Hushållsapparater

 • Var tionde internetanvändare.
 • Nästan dubbelt så många män (12 procent) som kvinnor (7 procent).
 • Var sjunde 80-talist, vilket är mest av alla.

Julklappar/Presenter

 • Mer än var tredje internetanvändare.
 • Betydligt fler kvinnor (43 procent) än män (29 procent).
 • Hälften av 70- och 80-talisterna, vilket är mest av alla.

Böcker

 • Mer än var fjärde internetanvändare.
 • Något fler kvinnor än män.
 • Var tredje 70- och 80-talist vilket är mest av alla.
 • Var femte internetanvändare född på 20- och 30-talet.

Leksaker/Spel/Pussel

 • Var femte internetanvändare.
 • Marginellt fler män än kvinnor, men främst manliga 80- och 00-talister.
 • Nära 4 av 10 bland manliga 80-talister, vilket är mest av alla.

4. Hur svenskar söker information på internet 2022

Svenskarna gör över 55 miljoner Google sökningar dagligen och i rapporten får vi reda på hur svenskarna söker. I vilken utsträckning handlar det om textsökning, röstsökning och bildsökning. Vilka sökord det gäller som t.ex. ”csn ränta” får vi däremot inte reda på. Tabellen nedan visar hur ofta svenskarna har sökt information på nätet, samt i vilket format.

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/hur-svenskarna-kommunicerar-pa-natet/

Vilka tekniker används av svenskarna för att söka information?

 • Bland internetanvändarna gör 3 av 4 textsökningar dagligen (till exempel genom att ”googla”). (egen anmärkning: detta gör SEO till en mycket attraktiv tjänst för företag att synas online)
 • 1 av 7 har under året använt röstsökning för att prata in en fråga, exempelvis via Siri, Alexa eller Google Assistant. Det är däremot endast 5 procent som använder denna typ av sökning varje vecka och ytterst få gör det dagligen.
 • 1 av 7 har under året använt bildsökning, det vill säga när man använder en bild eller mobilens kamera för att söka på nätet (exempelvis med appen Google Lens). Mycket få, endast ett par procent, använder däremot denna teknik mer frekvent.

5. Sociala medier bland svenskarna 2022

Rapporten visar att användningen av sociala medier ligger kvar på samma nivå som förra året. De tre största tjänsterna är Youtube, Facebook och Instagram, men plattformen Roblox är mycket populär bland lågstadiebarn.

sociala medier
Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/sociala-medier/

Hur har användandet av sociala medier utvecklats under åren 2021–2022?

Bland internetanvändarna i åldern 8 år eller äldre har 94 procent använt sociala medier under det senaste året. Ser vi till hela befolkningen i åldern 16 år eller äldre har 88 procent använt sociala medier. Andelen som använder sociala medier ligger därmed kvar på samma nivå som föregående år både om vi ser till befolkningen som helhet och enbart internetanvändarna.

 • I de äldre generationerna, personer födda på 20-, 30-talet och 40-talet, tenderar användandet av sociala medier att minska.
 • Bland de yngsta internetanvändarna, 10-talisterna, har användandet av sociala medier ökat. Det kan bland annat bero på att 10-talisterna har blivit ett år äldre och nu är i åldrarna 8–12 år i undersökningen jämfört med år 2021 då 10-talisterna var i åldrarna 8–11 år.
 • I övriga generationer sker inga nämnvärda förändringar i sociala medieanvändandet.

Vilka sociala medier har ökat eller minskat under åren 2021–2022?

 • Överlag ligger användandet av de olika sociala medieplattformarna stabilt sedan år 2021.
 • Youtube, Flashback, Reddit och Twitch minskar något jämfört med föregående år. I övrigt sker inga nämnvärda förändringar.

Vilka generationer av svenskarna använder vilken plattform?

Nedan visar vi information från rapporten gällande vilka generationer som använder vilken plattform. Det handlar förstås endast om de mest populära plattformarna: Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok, och Roblox.

Vilka generationer använder Youtube?

 • Youtube används förhållandevis brett över generationerna och är en av de plattformar som flest använder under ett år. Det dagliga användandet av Youtube är däremot betydligt lägre än exempelvis Facebook och Instagram.
 • Bland 90- och 00-talister har nästan samtliga använt Youtube under året.
 • Nästan lika många, närmare 9 av 10 av 10-talisterna har också använt Youtube. Användandet sjunker sedan i de äldre generationerna.

Vilka generationer använder Facebook?

 • Facebook är en av de mest använda sociala medieplattformarna och används av mer än hälften av internetanvändarna även i de äldsta generationerna.
 • Användandet av Facebook har däremot en tydlig topp bland 90-talister, därefter sjunker användningen kraftigt bland de yngsta 00- och 10-talisterna.
 • Bland 00-talisterna har hälften använt Facebook under ett år och endast 2 av 10 använder Facebook dagligen.
 • Bland 10-talisterna är användningen nästintill obefintlig. Detta beror dock sannolikt på att barnen är i åldern 8–12 år och därmed inte har åldern inne för att skapa ett konto enligt Facebooks rekommendationer.

Vilka generationer använder Instagram?

 • Instagram är särskilt populärt bland personer födda på 80-, 90- eller 00-talet. Bland 90-talister använder hela 7 av 10 Instagram på daglig basis.
 • Instagram används även i förhållandevis hög grad av personer födda på 50-, 60- eller 70-talet. Bland 60- och 70-talister använder knappt hälften Instagram dagligen.
 • Om man jämför vilka som använder Instagram respektive Facebook, så skiljer de sig i hög grad åt åldersmässigt. Bland personer födda på 80-talet eller tidigare är Facebook den plattform som flest använder på daglig basis. Bland 90-talister är Facebook och Instagram jämnstora. Bland 00-talister använder däremot få Facebook på daglig basis medan Instagram är avsevärt större.

Vilka generationer använder Snapchat?

 • Snapchat används främst bland personer födda på 00-talet, men till viss del även bland 90- och 10-talister. I övriga generationer är användandet förhållandevis lågt.
 • Bland 00-talister använder närmare 8 av 10 Snapchat på daglig basis. Snapchat är bland 00-talister den sociala medieplattform som flest använder dagligen.

Vilka generationer använder Tiktok?

 • Tiktok används nästan enbart i yngre generationer. Flest användare finns bland 00-talisterna där cirka 2 av 3 har använt Tiktok under året och drygt hälften använder Tiktok dagligen.
 • Tiktok används även bland 10-talister och 90-talister. Bland 10-talisterna har drygt 4 av 10 använt Tiktok under året och 3 av 10 använder Tiktok dagligen.
 • Bland 90-talisterna är användningen något lägre. Knappt 3 av 10 har använt Tiktok under året och drygt 1 av 7 använder Tiktok dagligen.

Vilka generationer använder Roblox?

 • Roblox används nästan enbart av de allra yngsta, 10-talisterna. Bland dem är däremot användandet stort – drygt 6 av 10 har använt Roblox under året och nästan 3 av 10 använder Roblox dagligen.

Hur skiljer sig användandet av sociala medier mellan män och kvinnor?

 • Lika många män som kvinnor använder sociala medier. Det finns däremot vissa skillnader i vilka plattformar som används.
 • Fler män än kvinnor har under året använt Youtube, Twitter, Reddit och Twitch.
 • Betydligt fler kvinnor än män har använt Instagram och Pinterest. Det är även något fler kvinnor än män som har använt Facebook och Snapchat.
 • Flashback minskar bland både män och kvinnor jämfört med föregående år. Bland män minskar även användandet av Reddit något. Skillnaderna är dock förhållandevis små.
 • Bland kvinnor tenderar användandet av Youtube, Facebook och Pinterest att minska något, men även här är skillnaderna små.

Svenskarna som lägger upp eget material på sociala medier

Nedanstående tabell visar hur stor andel av dem som använder respektive plattform lägger upp eget material på respektive plattform för sociala medier.

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/sociala-medier/

I vilka sociala medier brukar användarna lägga upp eget material?

 • Facebook och Instagram är de två sociala medier där användarna i högst utsträckning brukar lägga upp eget material. Drygt hälften av användarna lägger upp eget material på Facebook respektive Instagram.
 • Strax efter Facebook och Instagram kommer Snapchat, där knappt hälften lägger upp eget material.
 • Närmare 4 av 10 av användarna på Linkedin brukar lägga upp eget material.
 • Betydligt färre användare lägger upp eget material på Tiktok och Youtube. Dessa kanaler används i högre grad för att konsumera material som andra lägger upp. Omkring 2 av 10 av användarna på Tiktok lägger upp eget material och endast 3 procent av användarna på Youtube gör detsamma.
 • Det är generellt vanligare att kvinnor lägger upp eget material på olika sociala medieplattformar. Detta gäller särskilt på Instagram och Snapchat, men även på Tiktok och Facebook.
 • Youtube är den enda plattform där fler män än kvinnor lägger upp eget material. Skillnaden är dock marginell och det är generellt mycket få användare som lägger upp eget material på Youtube.

Hur har användandet av Facebook utvecklats under åren 2021–2022?

 • Andelen internetanvändare som använder Facebook har inte förändrats jämfört med föregående år.
 • Användandet av Facebook är som störst bland personer födda på 70–, 80- och 90-talet. Användandet sjunker sedan kraftigt bland 00-talisterna, där endast drygt 5 av 10 använt Facebook under det senaste året och knappt 2 av 10 använder plattformen på daglig basis.
 • Användandet av Facebook minskar bland personer födda på 40-talet.
 • I övriga generationer sker inga nämnvärda förändringar i användningen av Facebook.

Vad gör användarna på Facebook?

 • De vanligaste aktiviteterna som användarna gör på Facebook är att gratulera sina vänner på födelsedagen och chatta med personer man känner. Hälften av användarna brukar även delta i olika grupper.
 • Det är något vanligare bland personer med någon funktionsvariation att chatta med personer som de känner (70 procent) och personer som de inte känner (16 procent) på Facebook jämfört med Facebookanvändarna i genomsnitt.
 • Kvinnor använder generellt Facebook på fler olika sätt än män. Det är bland annat fler kvinnor som använder Facebook för att gratulera vänner på födelsedagen, chatta med personer de känner samt köpa och sälja saker på Marketplace. Det är även fler kvinnor än män som lägger upp egna inlägg med texter, foton eller videoklipp.

Hur har användandet av Instagram utvecklats under åren 2021–2022?

 • Andelen internetanvändare som använder Instagram har inte förändrats jämfört med föregående år.
 • Användandet av Instagram är som störst bland personer födda på 80-, 90- och 00-talet. Därefter sjunker det successivt i de äldre generationerna.
 • Det är få 10-talister som använder Instagram. Detta beror sannolikt på att Instagram har en åldersgräns på 13 år för att skapa eget konto. Yngre barn behöver därför skapa konto tillsammans med en vuxen enligt Instagrams riktlinjer. Däremot ökar användandet av Instagram bland de allra yngsta, 10-talisterna. En möjlig förklaring till det är att barnen i undersökningen födda på 10-talet har blivit ett år äldre jämfört med föregående år.
 • Användandet av Instagram ökar även bland 00-talister, men tenderar att minska något i de äldre generationerna födda på 20-, 30- och 40-talet.
 • I övriga generationer sker inga nämnvärda förändringar i användningen av Instagram.

Vad gör användarna på Instagram?

 • Nästan samtliga som använder Instagram brukar titta på inlägg i flödet och över hälften tittar på händelser (Stories). Det är även vanligt att användarna lägger upp egna inlägg, vilket närmare hälften gör.
 • Kvinnor använder generellt Instagram på fler olika sätt än män. Det är bland annat fler kvinnor som använder Instagram för att titta på inlägg i flödet, titta på händelser (Stories) samt chatta med personer man känner.
 • Det är även betydligt vanligare att kvinnor lägger upp egna inlägg (57 procent jämfört med 32 procent bland män) och egna händelser/Stories (32 procent jämfört med 16 procent bland män).
 • Det är betydligt vanligare bland användare med någon funktionsvariation att chatta med personer man inte känner på Instagram, vilket 28 procent har gjort jämfört med 10 procent av användarna i genomsnitt. 

Hur har användandet av Snapchat utvecklats under åren 2021–2022?

 • Andelen som använder Snapchat totalt sett har inte ändrats jämfört med föregående år.
 • Användandet av Snapchat är som störst bland 00-talister, där närmare 8 av 10 använder Snapchat dagligen.
 • Även 90-talister använder Snapchat i jämförelsevis hög utsträckning. Därefter sjunker användandet snabbt i de äldre generationerna.
 • Bland de yngsta, 10-talisterna, är användningen fortfarande ganska låg i jämförelse med 90- och 00-talisterna. Däremot har användningen av Snapchat ökat markant bland 10-talisterna jämfört med föregående år. Snapchat är den sociala medieplattform där användningen ökar mest bland barn födda på 10-talet.
 • Andelen 60-talister som använt Snapchat under året tenderar att minska något.
 • I övriga generationer sker inga nämnvärda förändringar i användningen av Snapchat.

Vad gör användarna på Snapchat?

 • 9 av 10 användare skickar meddelanden genom att snappa, chatta och messa med personer som de känner i verkliga livet.
 • Hälften av användarna följer vänner och familj på Snapchat och drygt en tredjedel av användarna tar självporträtt (selfies) med eller utan olika filter.
 • Kvinnor/flickor använder Snapchat i högre grad än män/pojkar för att följa familj och vänner, liksom för att följa var familj och vänner befinner sig på den så kallade Snapkartan. 
 • Det är också betydligt vanligare att kvinnor/flickor tar selfies med eller utan olika filter och det är fler kvinnor/flickor som lägger upp material i ”Min story”.
 • Det är betydligt vanligare bland användare med funktionsvariation att chatta med personer man inte känner, vilket 36 procent har gjort jämfört med 16 procent av användarna i genomsnitt. 

Hur har användandet av Tiktok utvecklats under åren 2021–2022?

 • Det dagliga användandet av Tiktok visar små tendenser på att öka. Det totala användandet under året ligger däremot kvar och har inte ändrats jämfört med föregående år.
 • Användandet av Tiktok är som störst bland 00-talister – drygt hälften av dem använder Tiktok dagligen. Tiktok används även i hög grad av 10-talister, där 4 av 10 använt plattformen under året och 3 av 10 är dagliga användare.
 • Även 90-talister använder Tiktok i viss utsträckning. Bland dem tenderar användandet av Tiktok dessutom att öka jämfört med föregående år, framförallt det dagliga användandet. Därefter sjunker användandet snabbt i de äldre generationerna.
 • Det finns även tendenser som tyder på att det dagliga användandet bland 00-talister ökar.
 • I övriga generationer sker inga nämnvärda förändringar i användningen av Tiktok.

Vad gör användarna på Tiktok?

 • Nästan samtliga som använder Tiktok tittar på videor från ”tiktokers” som de inte känner i verkliga livet.
 • Hälften av användarna tittar på videor från kändisar som de följer. Fler kvinnor/flickor (61 procent) än män/pojkar (47 procent) följer kändisar på Tiktok. 
 • Det är också betydligt vanligare bland kvinnor/flickor att titta på vänner och familjs videor (47 procent jämfört med 28 procent bland män/pojkar) och posta egna videor (25 procent jämfört med 11 procent bland män/pojkar).

Hur har användandet av Linkedin utvecklats under åren 2021–2022?

 • Den totala andelen som använder Linkedin har inte ändrats jämfört med föregående år.
 • Linkedins användare består nästan enbart av personer i åldern 18–65 år och det är framförallt personer födda från 60-talet till och med 90-talet, det vill säga i åldern 32–62 år.
 • Användandet av Linkedin är särskilt stort bland tjänstemän, där närmare 6 av 10 har använt Linkedin under det senaste året.
 • Bland tjänstemän tenderar andelen som använt Linkedin under det senaste året att öka något, skillnaderna är dock små. I övrigt sker inga nämnvärda förändringar i användningen av plattformen.

Vad gör användarna på Linkedin?

 • 7 av 10 brukar ta del av inlägg i flödet på Linkedin.
 • Omkring 3 av 10 brukar marknadsföra sig själva eller sitt professionella jag och ungefär lika många brukar söka efter platsannonser.
 • 2 av 10 använder Linkedin för att chatta med personer de känner i verkliga livet.
 • Drygt 1 av 10 marknadsför sitt företag/organisation och lika många brukar skicka direktansökan till utannonserade tjänster.
 • Knappt 1 av 10 brukar skapa egna inlägg.
 • Det är nästan inga skillnader mellan vad kvinnor respektive män gör på Linkedin.

Hur har användandet av Youtube utvecklats under åren 2021–2022?

 • Andelen som använder Youtube sjunker något bland internetanvändarna jämfört med föregående år, skillnaderna är dock små.
 • Användandet av Youtube minskar i de äldre generationerna födda på 20-, 30-, 40- eller 50-talet. Detta skulle kunna bero på att de äldre generationerna på olika sätt påverkades mycket under det första pandemiåret, där man bland annat såg en ökad användning av digitala tjänster.
 • Personer födda på 80-talet använder Youtube något mer sällan jämfört med år 2021. Det totala användandet under året ligger däremot kvar på samma nivå som vid föregående år, då förändringarna ligger inom felmarginalen.

Vad gör svenskarna på Youtube?

 • Det sker inga nämnvärda förändringar i hur Youtube används jämfört med föregående år.
 • Youtube används i första hand för att titta på videoklipp för underhållning, följt av instruktionsfilmer. Omkring hälften av användarna använder även Youtube för att lyssna på musik.
 • Bara ett fåtal av användarna (3 procent) lägger upp egna filmer.
 • Män använder Youtube i högre grad än kvinnor för att titta på instruktionsvideor, titta på dokumentärer/vetenskap, innehåll relaterat till arbetet, titta på sport och titta på nyhetsinslag. Det är även vanligare bland män att prenumerera på någon kanal jämfört med kvinnor.
 • Kvinnor använder Youtube i högre grad än män för att ta del av träningspass och ta del av innehåll specifikt för barn.

Vilka följer varumärken eller företag i sociala medier?

Så här har svenskarna i dem olika åldersgrupperna svarat på frågan om de följer några varumärken eller företag i sociala medier.

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/sociala-medier/

Vilka generationer följer varumärken eller företag på sociala medier?

 • Drygt 4 av 10 internetanvändare följer varumärken eller företag i sociala medier.
 • 90-talister är den generation där det är vanligast att följa varumärken eller företag, vilket 7 av 10 gör.
 • Det är även många, minst hälften, av personer födda från 70-talet till och med 00-talet som följer varumärken eller företag.
 • Något fler kvinnor (48 procent) än män (40 procent) följer varumärken eller företag på sociala medier. Det är även något vanligare bland personer med högskoleutbildning (51 procent). 

På vilka plattformar är det vanligast att följa varumärken eller företag?

 • Instagram är den sociala medieplattform där flest följer varumärken eller företag, vilket 3 av 10 internetanvändare gör.
 • Närmare 6 av 10 90-talister följer varumärken eller företag på Instagram. Andelen följare är däremot stor även bland personer födda på 80-talet och 00-talet, där drygt 4 av 10 följer varumärken eller företag på Instagram.
 • En fjärdedel av internetanvändarna följer varumärken eller företag på Facebook.
 • 70-, 80- och 90-talister är de som i högst grad följer varumärken eller företag på Facebook, vilket närmare 4 av 10 gör.
 • Knappt 1 av 10 följer varumärken eller företag på Linkedin och Youtube. I övriga sociala medier (Tiktok, Twitter och Snapchat) följer endast några få procent varumärken eller företag.
 • Personer födda på 00-talet följer i högre grad varumärken eller företag på Youtube eller Tiktok jämfört med övriga generationer.

Några avslutande ord om svenskarna och internet 2022

Sverige ligger i framkant när det gäller digitaliseringen och detta återspeglas i rapporten ”Svenskarna och internet”, vilket är härligt att se. Rapporten ger oss väldigt bra insikt i hur användningen av internt sker bland svenskarna, fördelat i dem olika åldersgrupperna och plattformar. Rapporten bör läsas av alla som jobbar på en SEO byrå eller med digital marknadsföring överlag, samt alla som har någon beröringspunkt med digitala lösningar.

Alla som arbetar med digital marknadsföring bör ta del av rapporten i sin helhet som går bra att hitta på Internetstiftelsens hemsida. Svenskarna och internet är Sveriges största individundersökning om internetanvändning och har genomförts sedan år 2000. Sedan 2010 har den genomförts i Internetstiftelsens regi.

Vill du också förbättra din online närvaro och skaffa fler kunder ?

Kontakta oss så hjälper vi dig !

Kostnadsfri site audit – analys av din hemsida

Vänligen fyll i namnet på hemsidan som du vill att vi analyserar kostnadsfritt, samt e-post för leverans av rapporten.